O projektu…

Cílem projektu je komplexně inovovat sociálně-geografické vzdělávání na OU v tématických oblastech vybraných na základě výzkumu „Uplatnění absolventů geografie na trhu práce“ (Řezníčková D. 2005), vlastních konzultací s potenciálními odběrateli těchto absolventů a se samotnými absolventy. Cílů dosáhneme inovací a vytvořením nových kurzů seskupených do čtyř tématických oblastí (Mezinárodní cestovní ruch, Městský a regionální management, Kartografie pro sociální geografy, Jazykové kompetence geografů), získáním zpětné vazby vytvořením metodiky pro zjišťování dopadů navržených inovací na uplatnění absolventů v praxi a vytvořením informačního portálu pro absolventy sociální geografie i zájemce o její studium o možnostech uplatnění v praxi. Projekt bude realizován pracovníky Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a je zaměřen především na cílovou skupinu studentů oborů Geografie a regionální rozvoj a Politická a kulturní geografie (bc., nav. mgr.).