Kartografie pro sociální geografy

Hlavním cílem této aktivity je inovovat kartografické vzdělávání na katedře sociální geografie tak, aby svou formou i obsahem vyhovovalo jednak specifikům kartografické výuky pro sociální geografii (přizpůsobení příkladů a názorných mapových výstupů, využívaní sociálněgeografických dat pro vytváření kartografických výstupů) a také
specifikům vzdělávání studentů kombinované formy studia.V minulém roce katedra úspěšně otevřela kombinovanou formu studia oboru Geografie a regionální rozvoj a z opakovaného vysokého počtu přihlášených studentů odvozujeme potřebu tohoto typu vzdělávání v rámci geografických oborů. Zároveň však zaznamenáváme vyšší míru neúspěšnosti studentů zejména v kartografických kurzech, což může být dáno
relativně vyšším věkem cílové skupiny, která tudíž není zvyklá v běžném životě používat moderní komunikační nástroje. Cílem této aktivity je zkvalitnit tento typ vzdělávání inovací didaktických metod formou tzv. „blended learning“, začlenění, co největšího množství interaktivních prvků do výuky.
Tato metoda se oproti klasickému e-Learningu osvědčila z hlediska lepšího získávání kompetencí na straně studentů v rámci kombinované formy studia. Podpora výuky bude provozována prostřednictvím LMS Moodle.