Přednášky zahraničních profesorů

Katedra sociální geografie si uvědomuje význam jazykových kompetencí, jako faktoru, který zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Proto již několik let standardně nabízí výuku zajištěnou externími lektory 6 světových jazyků pro všechny studenty sociální geografie. Přesto jsme v evaluacích jazykové výuky narazili na limity výuky zajišťované externími lektory negeografy. Zejména v oblasti odborné anglické terminologie a schopnosti aktivně číst a debatovat o humánně-geografických tématech. Zároveň jsme si vědomi limitů takové výuky, která by se soustředila pouze na pasivní přejímání odborné slovní zásoby.

Přišli jsme proto v rámci projektu OP VK Inovace sociální geografie s takovou aktivitou, která by svým obsahem a formou byla pro studenty atraktivní a zároveň vysoce efektivní z hlediska přejímání odborných jazykových kompetencí. A tou aktivitou jsou přednášky zahraničních profesorů.
Pro tyto účely byl vytvořen kurz Lectures of Foreign Professors, jehož cílem je jednak seznámit studenty sociální geografie se světovými osobnostmi a tématy oboru a zároveň rozvinout jejich jazykové kompetence. Zahraniční profesor se zapojí do výukového procesu formou workshopů, ve kterých studenti získají nejen vysoce kvalitní a aktuální informace z oboru, ale také formou bezprostřední komunikace se s ním a garanty aktivity (dále jen GA) získají schopnost reagovat a diskutovat v angličtině. Před příjezdem zahraničního profesora proběhne přípravná fáze vedená GA. V ní vytvoříme sylabus a připravíme materiály, které studenti musí nastudovat a proběhnou přípravné semináře mezi studenty a GA – vše v angličtině. Po ukončení přípravné fáze studenti absolvují workshopy se zahraničním profesorem. Z workshopů pořídíme audiovizuální záznam určený pro výuku po ukončení projektu. Ke konci projektu vydáme publikaci textů zahraničního profesora. Zároveň využijeme přítomnost zahraničního profesora k diskuzi o uplatnění absolventů sociální geografie v zahraničí, o aktuálních vědeckovýzkumných trendech a aplikovaném geografickém výzkumu a možnostech další vzájemné spolupráce.